Annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden | Studio 4 Impact

Hieronder lees je over de voorwaarden die wij stellen aan het annuleren van:
1. deelname aan de trainingen, workshops, masterclasses of andere activiteiten
2. een opdracht door opdrachtgever
3. een opdracht door opdrachtnemer

Artikel 1: Annuleringsvoorwaarden deelname training, workshop of masterclass

Indien je genoodzaakt bent een training, workshop of masterclass te annuleren, stuur dan een mail
naar: info@studio4impact.nl
Voor een training, workshop of masterclass aangeboden op Studio4impact.nl geldt een
annuleringstermijn van veertien werkdagen. De annuleringskosten zijn tot die termijn € 0,-.
Na het verstrijken van de annuleringstermijn beschouwen wij de inschrijving als definitief en ben je ons
het volledige bedrag verschuldigd. Indien je zonder afmelding niet aanwezig bent blijf je ons het
volledige bedrag verschuldigd.

Indien je niet in de gelegenheid bent om deel te nemen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Je deelname verzetten naar één van de andere trainingen.

Dit kan tot veertien werkdagen voorafgaand aan de training, workshop of masterclass kosteloos.
Verzetten dient schriftelijk te worden aangevraagd via info@studio4impact.nl. Indien deze termijn is
verstreken, kan je tot vijf werkdagen voorafgaand aan de training, workshop of masterclass je
deelname verzetten voor een toeslag van € 150,-, in verband met de reeds gemaakte kosten. Uiteraard
rekenen we voor het nieuw gekozen datum het reguliere deelnametarief.

2. Een vervanger doorgeven

Je kan tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de training of event een vervanger doorgeven met naam,
functie en emailadres.

Promotionele activiteiten

Maak je gebruik van één van de promotionele acties die gelden bij de aanmelding voor een van de
workshops of trainingen en annuleer je je aanmelding, dan vervalt ook het recht op deze promotie.

Aantal deelnemers

Per workshop/training hanteren wij een minimum van 6 deelnemers, tenzij bij de betreffende workshop
of training een ander aantal vermeld staat, dan is dit aantal leidend. Mocht het minimum niet gehaald
worden voor een workshop dan behouden wij het recht op deze te annuleren en een voorstel voor een
nieuwe datum te maken richting de betreffende deelnemers.

Artikel 2: Annuleringsvoorwaarden beëindigen opdracht door opdrachtgever

De opdrachtgever kan een eenmaal gesloten overeenkomst voor of uiterlijk op de overeengekomen
datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval de volgende
annuleringskosten verschuldigd aan Studio 4 Impact:
• Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de
overeengekomen prijs voor de opdracht;

• Bij annulering tussen 4 – 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de
overeengekomen prijs voor de opdracht;
• Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de
overeengekomen prijs voor de opdracht.
In alle gevallen brengt Studio 4 Impact reeds gemaakte kosten (van bijvoorbeeld materialen) en
voorbereidingsuren voor de opdracht in rekening. Beëindiging c.q. opzegging van een overeenkomst
geschiedt altijd schriftelijk.

Artikel 3: Annuleringsvoorwaarden beëindigen opdracht door Studio 4 Impact

Studio 4 Impact heeft het recht om de overeenkomst (zonder rechterlijke tussenkomst) direct te
ontbinden wanneer:
• de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van een of meerdere verplichtingen die voor
hem uit de overeenkomst voortkomen;
• de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt of wanneer aan hem voorlopig of definitief surseance wordt verleend.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Studio 4 Impact is niet aansprakelijk richting opdrachtgever en/of derden voor wat voor schade dan
ook en ongeacht waardoor de schade is ontstaan die direct of indirect het gevolg is of kan zijn van de
uitvoering van de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van Studio 4 Impact is sowieso beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de
overeenkomst die zij met de opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

Alle documentatie en materialen die de trainer van Studio 4 Impact een training, workshop,
masterclass of andere activiteit is intellectueel eigendom van Studio 4 Impact. Het is niet toegestaan
om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (een deel van) van de documentatie en/of
materialen te kopiëren, verspreiden, openbaar te maken of te bewerken.