Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer Studio 4 Impact: gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78753120 en BTW nummer NL003376306B24

Opdrachtgever: de persoon of de organisatie die een opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt of een bestelling heeft geplaatst.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Werkzaamheden: consultancy, projecten, design sprints, masterclasses, workshops, inspiratiesessies, keynotes etc. verzorgd door Studio 4 Impact.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en alle werkzaamheden die uitgevoerd worden door Studio 4 Impact. In het geval dat de opdrachtgever gebruik wil maken van zijn eigen voorwaarden, dient dit voorafgaand aan de opdracht in overleg en schriftelijk te worden overeengekomen

 

Artikel 3. Offertes

Alle offertes, prijsopgaven en voorstellen van Studio 4 Impact zijn vrijblijvend. Er is alleen sprake van een overeenkomst als de opdrachtgever een voorstel of offerte schriftelijk en/of per e-mail aan Studio 4 Impact heeft bevestigd of een bestelling heeft geplaatst op www.studio4impact.nl. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Studio 4 Impact is niet aansprakelijk wanneer degene die namens de opdrachtgever optreedt niet bevoegd is tot het geven van een opdracht.

 

Artikel 4. Prijzen

Prijsopgaven worden gedaan in een voorstel of offerte en deze prijzen zijn exclusief BTW. De prijsopbouw wordt in de offerte door Studio 4 Impact gespecificeerd en deze dient – na akkoord van de opdrachtgever – als input voor de facturatie.

De prijsopgave in de offerte of voorstel zijn tot 2 maanden na de offertedatum geldig.

 

Artikel 5. Betaling

Voor aanvang van de opdracht maken Studio 4 Impact en de opdrachtgever afspraken over de betalingstermijnen. Tenzij we anders zijn overeengekomen, betaalt de opdrachtgever 50% van de offerteprijs bij aanvang van de opdracht en de resterende 50% na afronding van de opdracht. 

De opdrachtgever betaalt, tenzij anders overeengekomen, de door Studio 4 Impact verzonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de betaling niet is voldaan, wordt er een herinnering door Studio 4 Impact verzonden.  

Het uitgangspunt van Studio 4 Impact is dat wij er samen altijd uitkomen, maar bij geen of bevredigende reactie heeft Studio 4 Impact het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of om de overeenkomst tussen beide partijen te ontbinden. Daarbij behoudt Studio 4 Impact zich het recht om het verschuldigde bedrag alsnog te vorderen.

 

Artikel 6. Bepaling met betrekking tot de prestatie 

In het geval dat er werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever worden verricht, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de benodigde faciliteiten aanwezig zijn zodat Studio 4 Impact de werkzaamheden goed uit te voeren. De faciliteiten verkeren dus in een goede technische staat en deze voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften

 

Artikel 7. Verhindering van de opdrachtnemer

Voorafgaand aan een opdracht maakt Studio 4 Impact duidelijk wie binnen Studio 4 Impact verantwoordelijk is voor de omgeschreven taken. Indien de toegewezen medewerker van Studio 4 Impact verhinderd of ziek is op de afgesproken datum of bij een andere dringende omstandigheid, zal Studio 4 Impact:

  1. de consultancy werkzaamheden, presentatie, het gesprek, masterclass of workshop in overleg met opdrachtgever verplaatsen naar een andere datum;
  2. desgewenst en indien mogelijk zorgdragen voor een vervanging door een andere medewerker of bij Studio 4 Impact aangesloten freelance CX-experts;
  3. als beide opties 1 en 2 uit dit artikel niet lukken, beëindigen partijen de overeenkomst, waarbij Studio 4 Impact het afgesproken bedrag voor de betreffende opdracht kwijtscheldt of restitueert als de opdrachtgever reeds heeft betaald.

Studio 4 Impact is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade en ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet doorgaan van de opdracht. 

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever

De opdrachtgever kan een eenmaal gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering opschorten of beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval aan Studio 4 Impact de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering of opschorten tot 8 weken voor de geplande start van de opdracht: 0% van de offerteprijs;
  • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs;
  • Bij annulering binnen 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

In alle gevallen zal Studio 4 Impact reeds gemaakte kosten (van bijvoorbeeld materialen) en voorbereidingsuren voor de opdracht in rekening brengen. Beëindiging c.q. opzegging van een overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk.

 

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer

Studio 4 Impact heeft het recht om de overeenkomst (zonder rechterlijke tussenkomst) direct te ontbinden wanneer:

  1. de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van een of meer  verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortkomen;
  2. de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem voorlopig of definitief surseance wordt verleend.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Studio 4 Impact richting opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook en ongeacht waardoor de schade is ontstaan die direct of indirect het gevolg is of kan zijn van de uitvoering van de overeenkomst. 

Studio 4 Impact wordt nadrukkelijk door de opdrachtgever tegen aanspraken van derden gevrijwaard.

De aansprakelijkheid van Studio 4 Impact is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst die zij met de opdrachtgever is aangegaan.

Studio 4 Impact stelt de inhoud van presentaties, masterclasses, workshops en keynotes met zorgvuldigheid samen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden in het materiaal of voor dat wat er tijdens deze activiteiten wordt verkondigd. Studio 4 Impact is dus ook niet aansprakelijk voor het handelen van de opdrachtgever of de deelnemers als gevolg van haar bijdrage.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Alle documentatie en materialen die Studio 4 Impact inbrengt in opdrachten zijn intellectueel eigendom. Het is opdrachtgever en aanwezige deelnemers van werksessies, masterclasses, workshops, e.d. niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio 4 Impact (een deel van) van de documentatie en/of materialen te kopiëren, verspreiden, openbaar te maken of te bewerken.

Zonder afbreuk te doen aan de eigendomsrechten van opdrachtgever, geeft opdrachtgever Studio 4 Impact toestemming om als onderdeel van eigen marketing activiteiten ter promotie van Studio 4 Impact, in algemene termen, over de opdracht te communiceren

 

Artikel 12 Opslag en verwerking van persoonlijke gegevens

De opdrachtgever verleent toestemming om de verstrekte (persoons)gegevens binnen de organisatie van Studio 4 Impact te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Studio 4 Impact en van eventueel door Studio 4 Impact ingeschakelde derden voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, zijn Studio 4 Impact en door Studio 4 Impact ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingezette derde partijen, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever.

Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is Studio 4 Impact niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes en/of andere concurrentiegevoelige uitingen van Studio 4 Impact, niet aan derden openbaren.

Studio 4 Impact en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 14. Geen geweldige klantervaring

Studio 4 Impact streeft er natuurlijk naar dat de opdrachtgever enthousiast is over de uitvoering van de opdracht. Als de opdrachtgever niet tevreden is, laat de opdrachtgever dit weten binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht aan Studio 4 Impact. Wij gaan ervan uit dat we samen tot een oplossing kunnen komen dat voor beide partijen werkt. .

Indien Studio 4 Impact van mening is dat een gegronde klacht betreft, zullen wij een voorstel doen voor de afhandeling van de klacht voor een positieve ervaring. Het aanbod is 14 dagen geldig en daarna zijn wij niet langer gebonden aan het aanbod. De opdrachtgever zal geen verdere aanspraak Studio 4 Impact kunnen maken. 

 

Artikel 15. Geschillenregeling

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle opdrachten, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten van Studio 4 Impact.